furmaata rakkoo jireenya . Caaffanni Qulqullaa’oon waa’ee “ijoollee abbaan irra hin jirre” akkasumas “dubartii abbaan manaa irraa du’e” irra deddeebi’ee ibsa. May 07, 2016 · Rakkoo koo hundaaf atii furmaata kooti. Jul 20, 2019 · Dhiirota rakkoo akkanaa qabanif fuduraalee garaa garaa soorachuun rakkoo isaanii %14'n hir'isa. Warri ogummaa herregaa qaban lakkoofsa qooyyabanii, shallaganii furmaata isaa waliin lafa kaa’uu. Namoonni kun daandii irratti akka hin kufne, maatii isaanii qabatanii rakkoo hamaaf akka hin saaxilamne qubsuma ijaaree keessa jiraachisa. Aside Posted on May 22, 2017 by Qeerroo Haaluma kanaan karoora badhaadhinaa qophaa’ee bara baraan cacabee kahumsaa godhachuun fi raawwii karooraa Bara 2013 hanga kurmaana sadaffaa jiru xiinxaluun bu’aawwan gurguddoon gama hojii bu’uuralee misoomaa babal’isuu, rakkoo mana jireenya hiikuu, bulchiinsa gaarii magaalotaa mirkaneessuu, qulqullinaa fi magariisuu magaalaatiin galmaa . Haa ta’u malee rakkoo isa mudateen duuba waanti guddaan furmaata barbaaduu danda’uudha. Amaan abbaa isaa Ob Umar Ganamoo irraa godina Arsii, aanaa Digaluufi Xijjoo ganda Dangalittii keessatti dhalate; akkuma ilma Oromoo tokkootti saba irraa dhalate jaalachuufi ofta’ummaan jiraachuunis sansakkaa isaa ture. Jan 08, 2018 · Rakkoo Hiwaat irra ga’uu maluu hanqisuu fi olaantummaa isaanii hanga danda’anitti tikifachuuf, maqaa Ihaadeegiin ibsa baasuu mul’isa. Furmaata barbaaduudhaan malee. Jireenya Fayyaalessa . (Fakkeenya 17:22) Kitaabni The Power of Resilience (Faayidaa Cimina Miiraa) jedhamu akka dubbatetti, jireenya kee keessatti cimina miiraa qabaachuu yoo barbaadde, “dogoggorrii fi dadhabinni wanta yoom iyyuu jiru taʼuu isaa hubachuu qabda . d. Oct 07, 2018 · Yaadrimeen kan “Jireenya-Namaa”, yeroo hundumaa, maqaa “JIRUU” (activity) jedhuun dursaama. Rakkoo Horsiisee Bulaa maal kannjedhu gidd. Feb 14, 2020 · Namni siyaasaa gameessii Obbo Leencoo Lataa rakkoo nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa jiru mariin malee waraanaan furuun ittuu hammeessuu ta'aa jedhan. Sep 04, 2021 · Jireenya, ilaalchaafi adeemsa barana ture utuu fuudhanii darbuu baatanii gaariidha. Waraanni liyyuu police kan wayyaaneen oromootarrati bobbaafte ammaallee oromoota naannawa kanaa ajjesaa jiraachuutu himama. Rakkoo ofii /dhiphuu ofii nama saalfii malee biratti haasa’uu fi miira ofii ba’an qabaachuu. Oromia: Humnaa fi Kijibni Furmaata Rakkoo Siyaasaa hin Tahu February 27, 2016 Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Colonizing Structure, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley. ===== Kabajamuu barbaannaan Dursii kabaja laadhu Hiyyeessa sooressa hin jedhin Hundaa waliin jiraadhu Umriin gargar hin qoodin. Dec 05, 2015 · Yeroo fuudhe/heerumte booda jireenya isaa/ishii keessatti rakkoon yoo qunnamee dandamachuu fi furmaata itti barbaadun ni ulfaata. Biiroo Egumsa Fayyaa Oromiyaatti/Wiirtuu Odeeffannoo AIDS Adaamaa Fakkaattii Yihowaatiin waan uumamneef, dandeettii yaaduufi ogummaa rakkoowwan keenya hubannee yeroo barbaachisaa ta’etti furmaata itti laachuuf nu dandeessisu qabna. Waliingaan (conjuction) “FI” jedhu; bakkayyuu Jireenyi dhala nama Jiruu-isaa-irra addaan ba’ee kophaa jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisa. Waliigaltichi rakkoolee hawaasa horsiisee bultootaa itti fufiinsaan hiikuuf kan dandeessisu ta’uu ragaan Ministeerri Nageenyaarraa argame ni muul’isa. Yaaddoon jireenya jiraatuu barbaaddu irraa kan si dhorku yoo tahe yookaan akka malee yoo si dadhabsiise yookaan abdii yoo si dhabsiise yaaddoon rakkoo tahuu dandaa. Sababnisaa qaamoleen nageenya eegsisan kunneen akkaataa heeraa fi seera mootummaa tiin kan kaa’aman waan ta’eef rakkoo keenyaaf furmaata yoo ta’an malee gufuu itti ta’uu hin danda’an. Kanaaf herreegni rakkoo qabatama jireenya keenya keessa jiruuf furmaata barbaada. Jireenya kee keessatti ‘Hayy rakkoo koo, hayyyy… dhiphinna koo!’ bakki itti jette ni jiraa? Feb 13, 2016 · Yeroof rakkoo tokko irratti waliin mari’achuu fi furmaata fiduuf walii galaa. Akkuma goromsii aannan kennuuf yeroo fudhatu, firiin obsaas yeroo kan fudhatuudha. 1ffaa- Nabiii Aadamiin abbaa fi haadha malee biyyee irraa uume. 4ffaa- dhiira malee Iisaa . May 24, 2016 · Rakkoo hamaa keessa kan jiru daandii irratti kufuu kan malu, dhuguma mana jireenyaa dhabee rakkate kan ijaare jiraannaan mootummaan furmaata qopheesseera. 8 Rakkoowwan jireenya keessatti nu mudatan dandamachuuf wanti barbaachisaa ta’e inni tokko, wantoonni tokko tokko to’annaa keenyaa ol ta’uusaanii hubachuudha. Faarfatichi Waaqayyoon “warra abbaa hin qabneef abbaan, haadhotii . Hawaasni bilisoomee bu'aa bilisummaa beeku, kan ammaas bilisummaa sun tikfatu hawaasa qaroome! Jan 18, 2018 · Waan taheef, Ummatni Oromoo Mootummaa TPLF/EPRDF kan akka Sabaatti diina innikkaa isa godhatee gama hundaan jireenya isaa jeequuf fi mancaasuuf ifatti irratti duulaa jiru kana irraa jijjiiramni gara furmaata haqaatti geessu ni argama jedhee abdachuu fi of sobuu hin qabu. May 29, 2021 · Rakkoowwan Itoophiyaa keessaa ijoon rakkoo walakkaa saba biyyattii kan ta’e rakkoo Oromoo irra gahaa jiruuf hanga ammaa furmaata maseenee jirudha. 3. . Rakkoo nageenyaa fi hokkora siyaasaa Itiyoophiyaa mudataa jiruuf furmaata waaraa argamsiisuuf falli jiru: Humnoota waraanaa mootummaa uummatatti bobbaafamanii jiran gara mooraatti deebisuudhaan paartilee mormituu waliin elaa fi elaameedhaan waldubbii taasisuu akkasumas marii siyaasaa qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachise akka biyyoolessaatti . waggaa darbe keessa qofa uummanni. Deesse koo . Namoonni malattoolee dhibee onnee dafanii adda baasanii wal’aansa argatan fayyanii gara jireenya idilee isaaniitti deebi’uu kan danda’an yoo ta’u, baay’een garuu dursanii waan hin-beekneef rakkoo guddaa hanga du’aatti nama geessuuf yeroo saaxilaman mul’ata. Ittiyaaduu gaafata. HAWAASA KEESSA JIRAATTUUF BU’AA BUUSI. 2ffaa-Hawwaa dubartii malee dhiira qofarraa uume. (Ba’uu 22:22; Keessa Deebii 24:19-21; Iyoob 31:16-22) Yihowaan rakkoo isaanirra ga’uuf dantaa kan hin qabne hin turre. Rakkoo Mooyaalee waggoota dheeraaf jireenya jiraattotaa goole kana waaraan furuuf "furmaatni riifarandamii osoo hin taane seenaa fi seenaa qofa dha," kan jedhan Obbo Boruu Roobaa, "daangaa . Jun 26, 2021 · Rakkoo uumameef furmaata barbaaduu malee jalaa dhokachuuf yaaluun akka furmaata hintaane agarsiisuuf itti fayyadamu. Ta’us dhokachuusaatiin rakkoo isa mudate jalaa hinoolu. Akkuma Oromoon jedhu “Obsaan aannan goromsaa dhugaa. vQaama hawaasaa rakkoo jireenya hawaasummaa keessa galan (maatii fi daa’mman sababaa garagaraatin buqqa’anii raakkoof saaxilaman fi maanguddoota, qaama miidhamtoota fi kkf) fi qaama hawaasaa farreen jireenya hawaasummaatti ce’an (fayyadamtoota baala sammuu hadoochuu, namoota hojii sagaggaalummaa hojjetan, kadhaan bultoota, jiraattoota . Jan 07, 2019 · qophaa’uufi of to’achuun furmaata. Pirojaktoota sababa hir’ina baasii mootummaa wajjiin wal qabateen rakkoo keessa turaniif furmaata kennuun pirojaktoota misooma jallisii 4 (Pirojektii Riib, Gidaaboo, Maqii-Baatuu (Zuwaay) fi Magaac- Sarabaa xumuruun lafa hektaara 32,400 misoomsuu kan danda’ame fi qonnaan bulaa 56,946 fayyaadamaa taasisuun danda’ameera. Jireenya maatiisaa gammachiisaa gochuuf miseensi maatii maal gochuu danda’a? 20 Gorsa Macaafa Qulqulluu hojiirra oolchuun rakkoo maatii gidduutti uumamu hiikuuf gargaara. ”. – Haa ta’uyyuu malee rakkoowwan iddoo tokko . Aayyo koo sila bineenssatu na nyaata ture. Feb 24, 2020 · Kanaaf herreegni rakkoo qabatama jireenya keenya keessa jiruuf furmaata barbaada. Aug 14, 2021 · Rakkoo kana keessaa ba’uuf yaalii cimaa taasiseera. Yaaliiwwan kunniin hundi rakkoo guddaa inni qabu, rakkoo keessasaatiif furmaata hintaane. Garuu irratti hojjechuu gaafata. May 22, 2017 · Ummata Oromoo Godina Harge Baha fi Lixaarraa Buqqifamanii Idoo Gara Garaa Qubsiifamanii Rakkoo Adda Addaaf Saaxilamaniif Gadduun, Hidhii Xuuxuun Furmaata Hin Ta’u. Jireenya. Sep 10, 2016 · Obsa qabaachun nama hundarrattu dirqama. Furmaata siyaasaa kam iyyuu kaasuu mannaa, kaʼumsa rakkoo sanaa irratti xiyyeeffachuudhaan, wanta namni haasofsiistan irratti walii galu kaasuuf yaalaa. Keessummaan kabajaa sirna eebbaa kanarratti argaman Dr. Walda warra Qorontoos keessa rakkoo dhabiinsa kennaa hafuuraa hin jiru jechuun in dandaa’ama: akkamitti akka itti fayyadaman wal’aalan malee. Dhimmi kuni furmaata argachuutu irra jira. Bara haaraa jireenyuma amma kaleessa jirrruun yoo itti fufne guyyaa lakkaa’uurraan kan hafe waggaa haaraadha jechuu hindandeenyu. Kitaaba kana keessatti hiika Islaamaa, Tawhiida, gosoota isaa, hiika Laa ilaah illallah fi ulaagaalee jecha tanaa ni argattu. Rakkoo afaaniin walhubachuu dhabuu tajaajila ogeeyyiin fayyaa kennan irratti, ogeeyyiin fayyaa odeeffannoo wal’aansaaf barbaadan wal’aanamtoota irraa argachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattootaaf tajaajila gahaafi qulqulluu ta’e kennuu dhabuu. ( bbcafaanoromoo )—Dhaabbanni seenaa fi aadaa Oromoo qorachuuf hundaa’e kuni magaalaa Finfinneetti yaa’ii yeroo taa’u waggoota 33 keessatti kun kan duraati. Tola Rabbii yaadachuu fi itti xinxalluu – tola Rabbiin nurratti oole kan lakkoofsa hin qabne yommuu hubannu rakinni ammaa waliin obsuun ni salphata. Jul 01, 2017 · Haqni mul’ataa osoo kana tahee jiruu sirni abbaa irree kun garuu rakkoo uume kana furuu irra labsii hatattamaan dhabama irraa of hambisuuf wixxifatuu filatee jira. Yaaddoo sirrii (Normal worry) Yaaddoo hedduu (Too much worry) Waan argatuu qabdu akka argattu si gargaara Jireenya kee keessatti rakkoo furatuuf si gargaara Kanaaf herreegni rakkoo qabatama jireenya keenya keessa jiruuf furmaata barbaada. Fakkeenyaf, jireenya dhiphoo keessaa bahuuf jette, yoo hatte, malaamaltummaa raawwatte, namoota gowwomsite fi kkf hojjatte, jireenya dhiphoo irraa gara bal’ootti bahaa jirta osoo hin ta’in, daran dhiphoo irraa dhiphootti bahaa . Omishawwan biyya alaatii galan biyya keessatti akka omishaman taasisuun furmaata isa waaraa ta’uu kan himan Doktar Abiyyi, jireenya cimaa tasgabeessuuf furmaata gochuun hojjechuun akka barbaachisuufi hir . Mala dhahuu; Mala dhahuun rakkoo argame sanaaf ibsa kennu jeechuudha. Rakkoo qofa tarreessuun furmaatni hindhufu. ” Namni obsuu rakkoo fi carraaqi booda jireenya mijaawa jiraata. 20. Naannoon jireenya lubuu ilma namaatiif akkasumas guddina isaatiif hangam murteessaa akka ta’e barreeffamootaa fi yaadoota haayyoota adda addaatiin barreeffamani fi kennaman irraa kan hubatamuun dabalataatti qabatamaatti ilmi namaa jiru inni naannoo isaa waliin godhu irraa naannoon Jun 08, 2021 · 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Filannaan qabdu dogoggora sanaaf karaa sirrii taʼeen furmaata kennuu dha. Sochiiwwan hojii mootummaas haala gaariidhaan deemaa jira. Nov 17, 2015 · Haali kuni hatattamaan furmaata argachuu yoo baate lubbuun namoota baayyee bahuuf deemti. Rakkoo jiru eega adda bahee booda, naannoo rakkoon mul’ate sanaatti bifa ilaaluudhaan, iyyaafannoon, gaafii fi deebiin fi dubbisuudhaan odeeffannoo walitti qabuu. Jul 04, 2018 · Miiruma eebbaa keessa jiran qofaa osoo hin taane eebbifamtoonni rakkoo itti ba'uuf jiran yoo beekan furmaata rakkoo jiruuf dursanii itti yaaduuf gargaara jedhu Obbo Waaqtolaan. Portifooliyoon sadarkaa barachuu fi raawwii barataa tokkoo barattootatti, maatii barattotaattii fi barsiisota birootti karaa ittiin beeksifamudha. Aug 31, 2021 · Rakkoo hubannoo gama hooggansummaan jiru furuuf leenjii hooggantoota mana hojichaa sadarkaa sadarkaan jiraniif hubannoo itti fufiinsa qabu kennuu, Rakkoowwan gama loojestiikii fi baajetaan jiran qaama mootummaa sadarkaan jiru waliin mari’achuun furmaata kennaa deemuu fi qabeenya fi baajata qabnu sirnaan fayyadamuu, nu gargaara. barreessitan ykn yoo nuu bilbiltaan furmaata isinii kennu dandeenya. ” 12:1-31 Boqonnaan kun kan caafame amantoonni Qorontoos itti fayyadama kennawwan hafuuraa ilaalchisee rakkoo isaan qabaniif furmaata kennuuf kan caafame dha. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Dandeetti Isaa ifa baasuuf namoota haala afuriin uume. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa . Yoo hin obsiin rakkoo irratti rakkoo akka ofitti dabalu haa beeku. Dec 14, 2018 · Dhibeen onnee rakkoo namoota baay’ee addunyaa keenyaa rakkisu ta’uunsaa ni beekama. Wayita rakkoon nu mudatu waa’ee wantoota badoo sababa rakkinichaatiin nutti dhufan yaadna malee, waa’ee wantoota gaggaarii jireenya keenya keessa . yeroon booda rakkoo fi balaan sun nurraa ka’uun jireenya laaftu fi mijaa’an bakka bu’uu akka danda’u yommuu abdannu obsuun nuuf ni salphata. Gara fuula duraattis rakkoowwan nu mudataniif waliin mari’achuudhaan rakkoo ka’u kamiifuu osoo harka hin kennin guddinni biyya kanaa akka itti fufu gochuutu nurra jiraata. Feb 20, 2021 · Qaala'iinsi jireenyaa, keessumaa meeshaalee bu'uuraa hawaasni guyyuu itti fayyadamu, meeshaalee ijaarsaa fi kanneen biroo irratti mul'achaa ture yeroo dhihoo asitti ammoo daran hammaachuu himu . Oromoon isin hayyoota waa barate kana malee kan biraa kan rakkoo isaanii iyyatuuf hin qabdu. Ammas yeroon nurka waan jiruuf rakkoo keessoo keenyaa tasgabbiidhaan furaa, furmaata waarawaa fiduudhaaf hojiin hojjetamaa jiru abdii kan namatti horuu dha. Sammuu Bilisoomte. 3ffaa- Ilmaan Aadam immoo haadhaa fi abbaa irraa uume. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti role model (fakkeenya) hordofu qaba. Jun 15, 2021 · Gama biraatiin, Ministarri Dhimma-alaa Itiyoophiyaa – Obbo Demmeqee Mokonnen, dheengadda hawaasa addunyaatiif, dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin, mootummaan isaanii, rakkoo Tigiraay keessaaf deebii kennuuf hojiiwwan hojjetaa jiru ibsanii, “dhiibbaa akka malee wantoota jiran wal-xaxaa taasisan Itiyoophiyaa irra kaa’uun rakkoolee sana hammeessa malee furmaata hin tahu,” jedhanii turan. Akka of jibbu, akka ilaalcha gadi aantummaa ofiif qabaatu haalli isa taasise inni guddaan bakkeedhaa kan mul’atu utuu hinta’in kan keessaa ture. Maatiin gammachuu argachuu yoo barbaade gorsa kana hojiirra oolchuu qaba. Waan bor tahuuf jiru illee tilmaamanii akkasiifi akka sana jechuuf herreegni rakkoo keenya lakkofsaan nuuf . Namni tokko yommuu rakkoon isa muudatu wanti jalqaba matatti dhufu qabu, obsa. Feb 20, 2018 · FURMAATA √Dhiphuu ittisuu fi yaaluuf qaama ofii sirriitti hordofuun beekuun baay’ee barbaachisaadha. Wanta darbee irraanfadhu ammarratti xiyyeefadhu. Mala dhahinsa yaada saayinsaawaa yookan furmaata yeroo rakkoo argame sanaa ta’uu kan danda’uudha. Sirna abbaa irree kanatti xumura gochuuf ilmaan kee goototni Qeerroo fi WBOn toftaa haaraan sossohuutu bilisummaa keenyaaf furmaata maayii ti. Yesuus ykn Iisaan (nageenyi isarratti haa jiraatu) nabiyyii kabajama Islaamaa keessatti bakka guddaa qabuudha. Rakkoon jiru bu’urri isaa siyaasa waan ta’eef amma keessattuu lixaa fi kibba Oromiyaatti humni jiru kamtu kam akka tahe adda baasuun rakkisaa ta’uus dubbate. 233 likes. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha. Jan 16, 2021 · Finfinnee, Amajjii 8, 2013 (FBC) – Ministeerri Nageenyaa fi Yuunvarsiitiin Jigjigaa qorannoo furmaata rakkoo ta’an gaggeessuuf sanada walii galtee mallatteessan. Haala amma jiruun filmaata gaggeessuunis . 7. Jun 03, 2018 · “Ammallee Nageenya!” Hiikaa Margaatiin Haala nageenyaa biyya keenyaa yeroo ammaa kan waggoottan lamaan darbanii wajjin wal-bira qabnee yoo ilaalle, baay’ee fooyya’aa dha jechuu ni dandeenya. Scopri i titoli dei libri disponibili in residenza. Rakkoolee gurguddaa dubartoota muudatu keessaa tokko “Dhiirsa dhabuudha. Dabalataanis, kuduraalee, fuduraalee, zayitii ejersaa, looziifi kaan dhiirota rakkoo walfakkaataa . Hundumtuu waggaa haaraatti hundumtuu ilaalcha, jireenyaafi adeemsaafi sammuu haaraadhaan simachuu qabu. Feb 11, 2017 · Rakkoo keessa jirtu keessaa bahuuf karaa Rabbiin dhowween deemun rakkoo irratti rakkoo ofitti dabaluu dandeessa. Waan bor tahuuf jiru illee tilmaamanii akkasiifi akka sana jechuuf herreegni rakkoo keenya lakkofsaan nuuf shallaga jechuu dha. Kana malees,barattoonni eebbifaman kunniin jireenya walxaxaa keessatti furmaata tayuu akka qabaniifii,rakkoo kamiifuu harka kennuu akka hin qabne . Seenaa isaa garuu, kan dubbisee beekuu fedhuuf galmee seenaa keessa jira. Lammileen biyya kanaas tasgabbii dhaan hojii idilee isaaniirratti bobbaba’anii jiru. Jul 26, 2019 · Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa Magaalaa Finfinneetti bakka hayyuulee fi qondaaltoonni motummaa olaanoo argamanitti Yunivarsiitii Rifti Vaaliitti eegale. May 04, 2019 · Jireenya kee keessatti waan qajeeltoo fi sirrii ta’ee irratti xiyyeeffadhu: Wayita rakkoo ulfaataan nu mudatu, rakkinichi jireenya keenya akka to’atuu fi dhuunfatu gochuun baayyee salphaadha. Jul 24, 2021 · Kanas ta’e qaala’iina gatii akka barbaadameetti to’achuuf dadhabamusaatti bara bajataa dhumaa jiru kana rakkisaa ta’us ni dubbatu. Sep 13, 2020 · Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo, (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. ” jedhe Oromoon. Namni obsuu dhiise jarjaruu jireenya gaarii hin jiraatu. Jun 24, 2021 · Rakkoo kanaaf furmaata fiduuf kitaabni kuni haala salphaan kan qophaa’edha. Feb 27, 2021 · Namni rakkoo haasa’uu qofaan furmaata hinfidu. 4. Maatii Sabaatiin, Sadaasa, 2008 Amaan Umar har’a qaamaan nu bira hinjiru. Yeroon kana jedhummoo qaamoleen nagaa eegsisan hundinuu ergamoota waaqaati badii hin qaban jechuu koo miti. Sababiinsaas rakkoolee uumaman kamiifuu furmaatni hindhabamu. Haali jireenya sirra na fageessera homaa mitii fayyaan haa jiraatu. √Jiruu ofii sagantaan gochuu (Kan dursuu qabuuf dursa kennuu). √Hariiroo namoota wajjin qaban fayya-qabeessa gochuu. Kun herrega kamiinuu bu’aa gaarii hin fidu. Dhali-namaa sababa JIRUU isaa-irraan kan ka’e, amala adda qaba. Achii, Mootummaan Waaqayyoo rakkoowwan hunda guutummaatti, akkasumas bara baraaf akka furu Kitaaba Qulqulluu irraa itti argisiisaa. Dalaasaa Bulchaa ergaa dabarsaniin,barattoonni har’a eebbifaman rakkoo hawaas-diinagdee biyyaa furuuf cimanii hojjeechuu qabu dhaaman. Qorannoon kunis gara karoora tarsiimoowwaatti jijjiirrame hawaasni horsiisee bulaa gama hundaan irraa fayyadamaa akka ta'uu fi jiruu fi jireenyi isaa akka . Kanaaf, jamaarraa seera taphaa sana fudhachuun/amanuun (wanti sun qabatamaan isa jiru/raawwate ta‟uu dhiisuu) fooyyessanii akka fudhatanu barbaadama. Oct 01, 2015 · Korri walii gala kan Tokkummaa Mootummotaa inni 70ffaan magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti Kora walii gala cinatti walgahii gaggeeffaman ka biroo keessaa tokko kan ta’e waa’ee godaantootaa fi baqatootaa irratti mari’atee ture. u galeessa godhatee rakkoo kana immoo karaa saayinsaawaa ta'een adda bahee rakkoo adda baheef immoo furmaata kaa'uuf kaa'uuf kan xiyyeeffateedha. Namoota rakkoo walqunnaamtii saalaa dafanii xumuruu qabaniif: 1. Rakkoo amma isaan muudataa jiru kan akka hanqina bishaan dhugaatii, hanqina wabii nyaataa, rakkoo abbummaa lafaa fi hanqina jiruu fi jireenya ofii fooyyessuu keessatti gaheen jijjiirama qilleensaa olaanaa dha. Poortifooliyoon barreeffama, seenaa namaa, calaqqee, tattaaffii rakkina furuu, pirojeektii dheeraa, yaadannoo guyyaa, ibsa akkaataa rakkina hiikuu fi furmaata rakkoo kennuu qabata. Ibsa waraqaan baasaniin booda deebii ummataa ilaalanii fi yaada ummataa irraa ka hubatan, Ummati abdii irraa akka hin qabnee hubatanii, dhaabbilee Ihaadeeg fidanii dhugumatti fuulleetti irratti haasofnee . Sababiinsaa uumamaan mataasaa xiqqoo sababa ta’eef kan inni dhoksuu yaalu qaamasaa isa meetira lamaa ol dheeratu utuu hinta’in mataasaa isa xiqqaadha. Namoota naannookeetti argaman gargaaruu fi jireenya isaanii jijjiiruun gahee ati addunyaa kana keessatti qabdu sitti argisiisa. Dubartiin yommuu dhiirsa dhabdu hamileen ishii garmalee caba. Rakkoon kunis hiika hanga hinargannetti, keessoon Itoophiyaa naga qabeettii biyyooti michuu Impaayera Itoophiyaa hawwaan dhugoomsuu hindanda’u. Ammarratti dhaabbadhaa – yeroo baay’ee yommuu wal lollu wanta duraani wal yaadachisuun wal madeessan, furmaata fiduu dhiisne rakkoo babal’isna. Nov 07, 2018 · Ibsaa Jireenyaa-Lakk. Nov 07, 2019 · Kunis biyyattii keessa fedha adda addaa ka qaban humnootni hedduun waan jiraniif furmaata rakkoo kanaa ittuu wal xaxaa gochaa adeemee jedhe Kumaan. Kana gochuufis, ABOn jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa furuudhaaf kanneen aangoo biyya bulchuu qabani fi gareelee . Sababni isaas warrii teesisanii isa nyaachisuu fi wanta inni jedhe guutufii malee rakkoo fi dhiphinna keessa darbee akkamitti milkaa’innaa fi gammachuu argachuu akka danda’uu isa hin leenjisne. Sep 10, 2016 · Yeroon booda nurraa ka’a. Jijjiiramuu, gargaaramuu fi fayyadamuu ollaakeetii, hawaasa keetiif sababa yoo taatu, ofiikeetti gammadda. Jun 02, 2015 · Bakka guddaa gahuuf rakkoo fi gufuun nama hin qunnaman jechuu osoo hin ta’in, maloota fi furmaata gufuwwan kana of dura kaasan salphatti baran/beekan jechu kooti. Mar 25, 2017 · Obsii jalqaba rakkoo irratti akka ta’e dagachuun erga rakkoon darbee ykn furmaata dhabaniin booda obsu. Oct 07, 2015 · Haali kuni hatattamaan furmaata argachuu yoo baate lubbuun namoota baayyee bahuuf deemti. Barruu diraamaa keessatti barreeffamee waltajjiirratti inni agarsiifamu jireenya qabatamaan raawwatame yookan jiraatame osoo hintaane, sana fakkaatee isa kalaqame/tolfameedha. Bareedina ofii isaatii irratti hojjechuuf yaaleera. Afuura dheeraa deap breath fudhachuu. Rakkoo keenyaaf mala (furmaata) Gaaffii keenyaaf deebii Karoora keenyaaf rawwannaa Fiiginsa keenyaaf badhaasa Foon keenyaaf ciniina Diina keenyaaf waraana (mo’icha) Ka’umsa keenyaaf argamti (ga’umsa) Dhuma keenyaaf wabii Macaafni Qulqulluun Eessaa Dhufee? Macaafni qulquluun maddi isaa Waaqayyoodha. “Jarjaraan re’ee hin horu. Gaddaa fi dhiphinna guddatti kufuu dandeessi. furmaata rakkoo jireenya